Sledování biologických invazí

Aby bylo možné předcházet biologickým invazím v našich vodních tocích, musí být tyto procesy nejdříve pochopeny. Čím více informací je o časovém a prostorovém šíření živočišných a rostlinných druhů v tomto případě k dispozici, o to efektivněji je možné zasáhnout. Protože se vodní organismy šíří podél říčních sítí, je tento proces často rychlejší a méně viditelný než v případě šíření živých organismů po zemi. Tato problematika je z pohledu prostoru a obtížné přehlednosti velkou výzvou, která je kladena na výzkum a ochranu druhů a přesahuje hranice jednotlivých zemí. Sledování těchto procesů musí být realizováno s velkou intenzitou, což nejsou vědci sami o sobě téměř schopni zvládnout a jsou při něm kladeny i nároky na nadregionální a mezinárodní spolupráci. Můžete nám pomoci při sběru vzorků z terénu:

Staňte se badateli

Tento přístup se nazývá Citizen Science neboli „občanská věda“ a znamená následující: občané, kteří přináší nové vědecké poznatky. Základem je princip, že více lidí společně dokáže mnohem víc než jedna osoba sama. Když mnoho vědychtivých lidí v různých časech a v našem případě v nejrůznějších vodách provádí pozorování a všichni tito lidé se podílí na jednom projektu, vznikne jedinečné bohatství dat, která pak poslouží výzkumu. Takovýmto způsobem mohou být včas objeveny (nové) invazní organizmy a je možné posoudit stupeň ohrožení původních druhů. Citizen Science slouží nejen ke sběru dat, ale mezi občany také zvyšuje povědomí o této problematice a nabízí i zajímavé šance udržitelné ekologické výchově na bázi zážitkové pedagogiky. Kromě projektu MoBI-aqua byl tento potenciál objeven i četnými dalšími iniciativami, které také tímto způsobem zvou k spoluvytváření vědeckého výzkumu.

citizen science

Citizen Science Montage © M. Buřič (1), L. Richter (2), S. Worischka (3, 6-9), M. Köster (4), T. Schiller (5)

Ochrana přírody na bázi webové aplikace

S tímto cílem byla v rámci česko-německého výzkumného projektu MoBI-aqua vyvinuta stejnojmenná progresivní webová aplikace (PWA). PWA je mobilní aplikace, která se svými funkcemi a prostředím vyrovná uživatelskému prožitku typickému pro jiné aplikace. PWA fungují na bázi internetu a tím nezávisle na App-Stores, mohou však být v přístroji i nainstalovány a používány rovněž v režimu offline. MoBI-aqua PWA umožňuje zájemcům o problematiku zapojit se do určování vodních organismů v severní části České republiky a v Sasku, v Německu – s potenciálem pro budoucí územní rozšíření oblasti použití. Aplikace umožňuje určovat pozorované korýše a ryby až na úroveň druhu a v budoucnu bude rozšířena i o mlže a jiné bezobratlé. Uživatelé samostatně dokumentují své nálezy a prostřednictvím PWA je posílají vědcům účastnícím se projektu ke kontrole. Verifikované nálezy nakonec putují do databáze, která je průběžné aktualizována a analyzována. Každé pozorování se tak stává stavebním kamenem celého projektu a každý z uživatelů PWA se stává čestným badatelem, který individuálně přispěje k ochraně domácí vodní říše.

Instrukce

Instalace a použití (EN)
Registrace a přihlášení (EN)
Nahlaste nález (EN)

Průzkum

Byli bychom rádi, kdybyste se zúčastnili našeho průzkumu o používání aplikace, abychom ji mohli dále vylepšovat.

Do průzkumu

Otevřete prosím následující

 

Odkaz na vašem smartphonu