Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci výzkumného projektu „MoBI-aqua

Za jakým účelům by měly být osobní údaje zpracovávány?

Cílem výzkumného projektu MoBI-aqua je přeshraniční posílení ochrany sladkovodní biodiverzity v povodí řek Labe a Ohře na českém a saském území. Jednou z jeho důležitých součástí je monitoring biologických invazí (nepůvodních živočišných druhů), které mají často silný negativní dopad na výskyt původních druhů. Za tímto účelem byla vyvinuta aplikace Občanská věda, Citizen-Science, jejímž prostřednictvím mohou zapojení lidé získat informace o nepůvodních druzích, určovat nalezené/vysledované druhy a jejich výskyt nahlásit do výzkumné databáze.

Kdo je za zpracování dat zodpovědný a na koho se mohou subjekty údajů (dotčené osoby) obrátit?

Technische Universität Dresden
Fakultät Umweltwissenschaften ,
Institut für Hydrobiologie ,
Professur Limnologie
01062 Dresden
E-Mail: limnologie-at-tu-dresden.de
Telefon: +49(0)35146334956

Pověřenec pro ochranu osobních údajů TU Dresden
01062 Dresden
Tel.: +49 (0)351 463 32839
E-Mail: informationssicherheit@tu-dresden.de

Na jakém právním základě probíhá zpracování osobních údajů?

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas) ve spojení s §12 – Saského prováděcího zákona na ochranu osobních údajů (SächsDSDG) (Zpracování osobních údajů pro účely vědeckého výzkumu) a §4, §45 zákona o svobodě vysokých škol ve Svobodném státě Sasko (SächsHSFG) (výzkum).

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Při použití webových stránek a webové aplikace bez registrace, zpracováváme technické údaje (verze prohlížeče internetových stránek, IP adresa, provozní systém, poskytovatel internetového připojení, datum a čas přihlášení, jakož i webové stránky, z kterých se systém uživatele dostal na naše internetové stránky, resp. ty, které byly systémem uživatele přes naše webové stránky vyvolány). Pro potřeby zobrazení jsou ve Vašem prohlížeči používána technicky nezbytná cookie. Při používání aplikace sloužící k určování živočišných druhů a hlášení jejich nálezů zpracováváme v rámci registrace Vaši e-mailovou adresu a při hlášení nálezů Vaši pozici (po udělení souhlasu). K ukládání technických dat společně s jinými osobními údaji (e-mailová adresa uživatele) nedochází.

Jak dlouho se osobní údaje zpracovávají/ukládají?

Technické údaje jsou ukládány odděleně od e-mailové adresy a nejpozději po 14 dnech jsou vymazány. E-mailová adresa může být kdykoliv do odvolání s budoucím účinkem vymazána.

Jsou osobní údaje předávány třetím osobám?

Při používání webových stránek, resp. aplikace, předáváme Vaši IP adresu a příp. Vaše stanoviště do projektu OpenStreetMap. Děje se tak výlučně v rámci výzkumného projektu za účelem zobrazení mapových funkcí, resp. přechodného ukládání zvolených nastavení. Za případné další zpracování nese odpovědnost OpenStreetMap.

Dochází ke zveřejňování osobních údajů?

Výsledky výzkumu jsou zveřejňovány ve formě obvyklé pro vědu a výzkum. Ujišťujeme, že ze zveřejněných závěrů není možné vyvodit informace o fyzických osobách. 

Jaká práva ze zásady přísluší subjektu údajů?

1) Dobrovolnost a odvolání dle čl. 7 odst. 3 DSGVO

Uvedení osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být dle čl. 7 odst. 3 DSGVO kdykoliv odvolán s tím, že osobní údaje subjektu údajů již nebudou do budoucna zpracovávány.

2) Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 DSGVO)

Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat informace o datech, která jsou ve spojitosti s jeho osobou zpracovávána včetně informací o tom, kdo je jejich možným příjemcem. Požadované informace mu musí být poskytnuty ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti o poskytnutí informace.

3) Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování (čl. 16 – 18 DSGVO)

Subjekt údajů může od TU Dresden kdykoliv požadovat opravu a výmaz svých osobních údajů, resp. omezení jejich zpracování.

4) Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 DSGVO)

Subjekt údajů může požadovat, aby mu správce poskytl údaje, které se ho týkají, ve strojově čitelném formátu. Pokud je to možné, může subjekt údajů od správce alternativně požadovat přímé zprostředkování svých údajů jinému správci.

5) Právo vznést námitku (čl. 77 DSGVO)

Subjekt údajů se může kdykoliv obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů TU Dresden, jakož i v případě námitky dle čl. 77 DSGVO na příslušný orgán státního dohledu na ochranu osobních údajů. Příslušným orgánem je: 

Sächsischer Datenschutzbeauftragter (Saský pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Postfach 11 01 32
D – 01330 Dresden
Tel.: +49(0)351/85471 101
Fax:+ 49(0)351/85471 109
E-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de

Za účelem uplatnění těchto práv postačuje písemné sdělení (dopis, e-mail) adresované správci osobních údajů.

Vezměte prosím také na vědomí naše zásady Cooke