Co jsou invazní nepůvodní druhy?

Nepůvodní druhy – neobiota – jsou živé organismy, které žijí mimo areál svého přirozeného výskytu, nejsou součástí přirozených společenstev určitého regionu a dostali se do něj až s přispěním člověka. Nepůvodní druhy jsou také nazývány introdukované druhy a mohou to být jak živočichové, tak rostliny nebo mikroorganismy, zejména houby a bakterie. Některé z těchto geograficky nepůvodních druhů mohou mít nežádoucí účinky na původní druhy, biotopy či využití ekosystému. V takovém případě jsou označovány za invazní nebo též invazivní.

Od chvíle, kdy Zemi obývají živočichové a rostliny, začalo jejich šíření od jednoho území k druhému, a to díky migraci či pasivnímu transportu, např. vodou nebo větrem. Pokud jejich zástupci v novém prostředí našli vhodné podmínky pro další život, mohli se zde usídlit a přivést na svět nové populace. Například Evropa byla po každé době ledové částečně nově, resp. opětovně osídlována.

Věděli jste,...

že protěž alpská původně pochází ze stepí centrální Asie a v Alpách se usídlila až teprve před cca 10 000 lety (konec poslední doby ledové)?

Leontopodium alpinum

Leontopodium alpinum © S. Worischka

Člověk tuto migraci velmi uspíšil tím, že živočichy a rostliny zavlekl do nových lokalit záměrně, jako okrasné či užitkové druhy, nebo nezáměrně, např. prostřednictvím lodí nebo v podobě semen. Mnoho druhů se tak ze svých původních území dostalo až na velmi vzdálené kontinenty.

Quiz #1

Odkud pochází tyto ve střední Evropě nepůvodní druhy?

Alopochen aegyptiaca

Husice nilská

(Alopochen aegyptiacus)

Severní Afrika

Neogobius melanostomus

Hlaváč černoústý

(Neogobius melanostomus)

Povodí Černého a Kaspického moře

Dikerogammarus villosus

blešivec ježatý

(Dikerogammarus villosus)

Povodí Černého a Kaspického moře

Ondatra zibethicus

Ondatra pižmová

(Ondatra zibethicus)

Severní Amerika

Aix galericulata

Kachnička mandarinská

(Aix galericulata)

Východní Asie

Ameiurus melas

Sumeček černý

(Ameiurus melas)

Severní a Jižní Amerika

Korbikula asijská

(Corbicula fluminea)

Asie, Afrika a Austrálie

Procyon lotor

Mýval severní

(Procyon lotor)

Severní Amerika

Impatiens glandulifera

Netýkavka žláznatá

(Impatiens glandulifera)

Asie / západní Himaláje

Druhy živočichů a rostlin, které byly dovezeny v době antiky nebo ve středověku, se nazývají archeobiota. Živočišné a rostlinné druhy, které byly dovezeny v novověku, se nazývají neobiota. Kdy přesně „novověk“ začíná, je věcí definice: Ve Spolkové republice Německo je např. jako oficiální začátek stanoven rok 1492.

Quiz #2

Které z těchto druhů patří ve střední Evropě mezi neobiota a které mezi archeobiota?

Rak pruhovaný nebo též rak americký (Faxonius limosus)

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Správné

Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)

Oncorhynchus mykiss

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Správné

Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha)

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Správné

Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)

Impatiens glandulifera

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Správné

Réva vinná (Vitis vinifera)

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Správné

Neobiota

Špatné

Mák vlčí (Papaver rhoeas)

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Správné

Neobiota

Špatné

Brambory (Solanum tuberosum)

potato

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Správné

Rajče jedlé (Solanum lycopersicum)

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Správné

Pšenice (Triticum sp.)

Triticum sp

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Správné

Neobiota

Špatné

Hlaváč černoústý (Neogobius melanostomus)

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Správné

Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus)

Lepomis gibbosus

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Správné

Krab říční (Eriocheir sinensis)

Eriocheir sinensis

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Správné

Vranka obecná (Cottus gobio)

Původní druh

Správné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Špatné

Pstruh obecný potoční (Salmo trutta fario)

Salmo trutta fario

Původní druh

Správné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Špatné

Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)

Austropotamobius torrentium

Původní druh

Správné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Špatné

Kapr obecný (Cyprinus carpio)

Cyprinus carpio

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Správné

Neobiota

Špatné

Hlemýžď zahradní (Helix pomatia)

Helix pomatia

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Správné

Neobiota

Špatné

Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere)

Impatiens noli-tangere

Původní druh

Správné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Špatné

Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)

Oryctolagus cuniculus

Původní druh

Špatné

Archaeobiota

Správné

Neobiota

Špatné

Čolek obecný (Triturus vulgaris)

Triturus vulgaris

Původní druh

Správné

Archaeobiota

Špatné

Neobiota

Špatné

Velmi dobře, na více než dvě třetiny otázek jste odpověděli správně.

Velmi dobře, na více než třetinu otázek jste odpověděli správně. Hned to zkuste znovu.

To lze udělat lépe. Správně jste odpověděli na méně než třetinu otázek. Zkuste to znovu hned teď!

Otázka x / y

 

Některé nepůvodní druhy nejsou vůbec nápadné, patří k obvyklé fauně a flóře, a nezpůsobují žádné škody. Příkladem je medúzka sladkovodní (Craspedacusta sowerbyii), Kachnička mandarinská (Aix galericulata), nebo lilek brambor (Solanum tuberosum).

Mnoho dalších nepůvodních druhů, které se ale masivně šíří, může potlačit druhy původní, přenášet nové nemoci, změnit celé ekosystémy a dokonce způsobit i značné hospodářské škody. Takovéto druhy jsou nazývány invazní neobiota. Většina z nich se do nových regionů, povodí řek nebo na kontinenty dostala teprve v novějších dobách, v návaznosti na industrializaci a globalizaci. Proces přenosu a etablování se invazních druhů se také nazývá biologická invaze.

Příklady invazních druhů v Německu/v České republice:

Neogobius melanostomus

Hlaváč černoústý, (Neogobius melanostomus) © S. Worischka

Alopochen aegyptiaca

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus) © S. Worischka

Faxonius limosus_habitus

Rak pruhovaný (Faxonius limosus) © P. Kozak

fallopia japonica

Křídlatka japonská (Fallopia japonica) © S. Worischka

Impatiens glandulifera

Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) © S. Worischka

Nepůvodní druhy v evropských řekách

Evropské řeky jsou člověkem hojně a intenzivně využívány. Výstavba kanálů mezi říčními systémy, mezinárodní lodní doprava a globální obchod podporují zavlékání invazních vodních živočišných druhů, mimo jiné ryb, mlžů a korýšů z prostoru Černého moře ale také amerických sladkovodních raků.

Cesty introdukce jsou rozmanité:

 • jako „černí pasažéři“ v nebo na lodích a člunech (voda v balastních nádržích, porost na lodním trupu a lodních šroubech),
 • jako rybářská návnada,
 • na „svobodu“ vypuštění exotičtí obyvatelé akvárií,
 • záměrné vysazení do vodních toků (v očekávání hospodářského „užitku“)
 • zavlečení vajíček, která přilnou na kůži vodních ptáků
 • aktivní migrace proti proudu, unášení proudem
 • aktivní migrace po zemi

Quiz #3

Jakými migračními cestami byly tyto druhy (pravděpodobně) zavlečeny?

Rak pruhovaný nebo též rak americký (Faxonius limosus)

„černý pasažér“: v balastních vodách lodí

Skutečný

Nesprávné! Správné: úmyslně vysazený pro kompenzaci ztracených populací raka říčního

Neplatí

Odpověď je správná!

Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha)

„černý pasažér“: v balastních vodách lodí/ připevněné na lodích

Skutečný

Odpověď je správná!

Neplatí

Odpověď je špatná!

Salvelinus fontinalis

Siven americký (Salvelinus fontinalis)

introdukován jako okrasná ryba

Skutečný

Nesprávné! Správné: introdukován pro účely chovu

Neplatí

Odpověď je správná!

Nutrie říční (Myocastor coypus)

Zur Pelzgewinnung eingeführt

Skutečný

Odpověď je správná!

Neplatí

Odpověď je špatná!

Křídlatka japonská (Fallopia japonica)

introdukována jako okrasná a kulturní rostlina

Skutečný

Odpověď je správná!

Neplatí

Odpověď je špatná!

Střevlička východní (Pseudorasbora parva)

introdukována pro účely chovu

Skutečný

Nesprávné! Správné: „černý pasažér“: nechtěně introdukována při dovozu amura bílého

Neplatí

Odpověď je správná!

Rak signální (Pacifastacus leniusculus)

úmyslně vysazený pro kompenzaci ztracených populací raka říčního

Skutečný

Odpověď je správná!

Neplatí

Odpověď je špatná!

Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata)

introdukována pro likvidaci škůdců

Skutečný

Nesprávné! Správné: „černý pasažér“:   nechtěně zavlečena při dovozu brambor

Neplatí

Odpověď je správná!

Ctenopharyngodon idella

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella)

introdukován jako okrasná ryba

Skutečný

Nesprávné! Správné: introdukován pro „odplevelení „

Neplatí

Odpověď je správná!

Cyprinus carpio

Kapr obecný (Cyprinus carpio)

introdukována pro likvidaci škůdců

Skutečný

Nesprávné! Správné: introdukován pro účely chovu ve středověku

Neplatí

Odpověď je správná!

Egeria densa

Vodní mor argentinský (Egeria densa)

„černý pasažér“: v balastních vodách lodí, zamotaný do lodních šroubů

Skutečný

Nesprávné! Správné: introdukován jako okrasná rostlina

Neplatí

Odpověď je správná!

Eriocheir sinensis

Krab říční (Eriocheir sinensis)

introdukován pro účely chovu

Skutečný

Nesprávné! Správné: „černý pasažér“: v balastních vodách lodí

Neplatí

Odpověď je správná!

Helix pomatia

Hlemýžď zahradní (Helix pomatia)

Introdukována starými Římany pro jídelní účely

Skutečný

Odpověď je správná!

Neplatí

Odpověď je špatná!

Impatiens glandulifera

Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)

„černý pasažér“: semena přichycenými na nohy migrujících ptáků

Skutečný

Nesprávné! Správné: introdukována jako okrasná rostlina

Neplatí

Odpověď je správná!

Neogobius melanostomus

Hlaváč černoústý (Neogobius melanostomus)

„černý pasažér“: v balastních vodách lodí

Skutečný

Odpověď je správná!

Neplatí

Odpověď je špatná!

Dikerogammarus villosus

blešivec ježatý (Dikerogammarus villosus)

„černý pasažér“: v balastních vodách lodí

Skutečný

Odpověď je správná!

Neplatí

Odpověď je špatná!

Oncorhynchus mykiss

Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)

introdukován pro účely chovu

Skutečný

Odpověď je správná!

Neplatí

Odpověď je špatná!

Aix galericulata

Kachnička mandarinská (Aix galericulata)

introdukována jako okrasný pták

Skutečný

Odpověď je správná!

Neplatí

Odpověď je špatná!

Lepomis gibbosus

Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus)

„černý pasažér“: jikrami přichycenými na nohy migrujících ptáků

Skutečný

Nesprávné! Správné: introdukována jako okrasná ryba

Neplatí

Odpověď je správná!

Velmi dobře, na více než dvě třetiny otázek jste odpověděli správně.

Velmi dobře, na více než třetinu otázek jste odpověděli správně. Hned to zkuste znovu.

To lze udělat lépe. Správně jste odpověděli na méně než třetinu otázek. Zkuste to znovu hned teď!

Otázka x / y

Tabulka: Rychlost šíření bezobratlých invazních nepůvodních druhů v rámci evropských vodních cest (km/rok), 3 – 6 záznamů na jeden druh.

Druh Rychlost šíření (km/rok) Průměr Rychlost šíření (km/rok) Maximum
Korbikula asijská (Corbicula fluminea)63276
Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha)65199
Chelicorophium curvispinum44137
Blešivec ježatý (Dikerogammarus villosus)112461
Jaera sarsi109185
 • Korbikula asijská (Corbicula fluminea)
 • Rychlost šíření (km/rok)
  ø 63
  max 276
 • Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha)
 • Rychlost šíření (km/rok)
  ø 65
  max 199
 • Chelicorophium curvispinum
 • Rychlost šíření (km/rok)
  ø 44
  max 137
 • Blešivec ježatý (Dikerogammarus villosus)
 • Rychlost šíření (km/rok)
  ø 112
  max 461
 • Jaera sarsi
 • Rychlost šíření (km/rok)
  ø 109
  max 185

Upraveno podle: Leuven, R.S.E.W., van der Velde, G., Baijens, I. et al. Biol Invasions (2009) 11: 1989. https://doi.org/10.1007/s10530-009-9491-7

Nepůvodní druhy přece navyšují biologickou rozmanitost … nebo?

Po poslední době ledové druhová společenství ve velkých řekách střední Evropy silně oslabila. Ve srovnání např. s rybí faunou severní Ameriky a oblastí, kterých se pokrytí ledem netýkalo, je tomu tak i nadále. Mnohá vodstva musela být nejdříve znovu osídlena, přičemž ryby a létající hmyz byli první. Méně mobilní bezobratlí živočichové přišli až později, proto již nebylo dosaženo původního bohatství druhů, např. co se týká korýšů (Thienemann 1950).

THIENEMANN, A. (1950): Verbreitungsgeschichte der Süßwassertierwelt Europas. Die Binnengewässer 18, 809 S., Stuttgart.

Většina říčních ekosystémů v hustě osídlené Evropě je dále silně ovlivněna působením člověka. K faktorům, které ztěžují životní podmínky mnoha vodních organismů, a tím dále snižují biodiverzitu, patří mj.

 • zatížení v podobě vnosů rostlinných živin (hnojiv) a jiných škodlivých látek (např. z odpadních vod),
 • zvyšování teploty vody prostřednictvím výroby elektrické energie a tepla nebo přiváděním chladicí vody,
 • snížení průchodnosti vodstev díky stavbám vodních elektráren nebo zdymadel,
 • strukturální oslabení (homogenizace) vodstev a v nich se nacházejících biotopů díky splavňování řek a realizaci protipovodňových opatření.

Biodiverzitu řek rovněž negativně ovlivňují extrémní události jako stoletá voda nebo období sucha, jako např. povodně v letech 2002 a 2013 nebo roky 2003 a 2019, kdy byly v Labi naměřeny letní teplotní rekordy, či ekologické katastrofy, jako např. požár chemické továrny Sandoz-Chemiewerke roku 1986 v Basel am Rhein. Po takovýchto zátěžových událostech se říční ekosystémy musí opět dlouhou dobu vzpamatovávat.

Akvatická biodiverzita ve střední Evropě je na mnoha místech již poškozena nebo ohrožena.

Mnoho invazních nepůvodních druhů je obzvláště odolných a tím jsou schopny osídlit poškozené vodní systémy nebo extrémní biotopy. Díky tomu by bylo možné argumentovat, že ti četní nově introdukovaní mlži, korýši apod. obohacují biologickou rozmanitost. Ve skutečnosti však některé z nepůvodních druhů mají velký podíl na vymizení našich původních druhů, protože invazní neobiota většinou vykazují větší konkurenceschopnost a mohou původní živočichy připravovat o zdroje potravy nebo obsazovat jejich stávající biotopy. Tím, že se rychle množí, se invazní druhy často rychle vyskytují v hojném počtu a vypuzují tak ostatní druhy z jejich dosavadních míst výskytu tak dlouho, dokud tyto zcela nevymizí. Člověk tím, že uměle přetváří koryta a břehy řek tak, aby byly vhodné pro říční plavbu a realizaci protipovodňových opatření, dokonce buduje ideální biotopy pro introdukované druhy, zatímco vypuzeným původním druhům vhodná útočiště díky tomu chybí.

Data: Bundesanstalt für Gewässerkunde. Graf: S. Worischka

Více nepůvodních druhů tedy neznamená větší druhovou rozmanitost.

Invazní nepůvodní druhy se vyskytují nejen ve střední Evropě. Stejně jako zde, tak i na celém světě docházelo a dochází k nevědomé i vědomé introdukci geograficky nepůvodních druhů, které způsobují zčásti i velké ekologické a ekonomické škody. Zejména ostrovy, které často vykazují obzvlášť velké množství endemických druhů, bývají velmi silně postiženy usazováním se invazních druhů, a proto se na některých místech zavádějí velmi přísná opatření, která mají zabránit šíření dalších invazních druhů (např. na Novém Zélandu).

Quiz #4

Které z těchto zde původních druhů jsou jinde považovány za invazní neobiota?

Oncorhynchus mykiss

struh obecný potoční

(Salmo trutta fario)

invazní v Austrálii,  Novém Zélau, v Severní Americe a Japonsku

Perlorodka říční

(Margaritifera margaritifera)

nenacházející se mimo přirozený areál rozšíření (severní části Euroasie a Severní Ameriky); druh, kterému hrozí vyhynutí

Ježdík obecný

(Gymnocephalus cernuus)

invazní v Severní Americe

Triturus vulgaris

Čolek obecný

(Triturus vulgaris)

invazní v Austrálii

Austropotamobius torrentium

Rak kamenáč

(Austropotamobius torrentium)

nenacházející se mimo přirozený areál rozšíření (několik oblastí Evropy, Balkánský poloostrov), ohrožený druh

Castor fiber

Bobr evropský

(Castor fiber)

nenacházející se mimo přirozený areál rozšíření (části Euroasie), ohrožený druh

Vranka obecná

(Cottus gobio)

nebyl mimo výskyt přirozené oblasti prokázán, ohrožený druh.

Oryctolagus cuniculus

Králík divoký

(Oryctolagus cuniculus)

invazní v Austrálii a na Novém Zélandu

Blešivec potoční

(Gammarus pulex)

invazní v Severním Irsku a na ostrově Man

Cyprinus carpio

Kapr obecný

(Cyprinus carpio)

invazní v Austrálii, na Novém Zélandu a v Severní Americe

Řezan pilolistý (Stratiotes aloides)

(Stratiotes aloides)

invazní v Severní Americe

Lutra lutra

Vydra říční

(Lutra lutra)

nenacházející se mimo přirozený areál rozšíření (Euroasie, Severní Afrika, ), místně klesající

Co s tím?

Když už se zástupci invazních nepůvodních druhů někde jednou usídlili, je prakticky nemožné je opět vyhubit. Efektivní management může mimo jiné spočívat v tom, že invaze bude včas odhalena a pokud možno omezena a stejně tak je nutné zachovat, resp. zřizovat, vhodná útočiště pro původní druhy. Prostřednictvím renaturací a ochrany přírodě blízkých říčních systémů zůstanou zachovány biotopy původních druhů, čímž se budou invazní nepůvodní druhy šířit méně explozivně a jejich negativní dopady tím budou moci být omezeny. V tomto případě je přeshraniční spolupráce velmi důležitá, protože řeky a v nich žijící živočichové neznají hranice. Za tímto účelem musí být nastoleny nové strategie a metody řešení.

Co můžeme udělat my?

Je prakticky nemožné zbavit se invazní neobioty pokud je již na území etablovaná. Na druhou stranu pro úspěšný management těchto druhů je dobré rozeznat invazi na jejím počátku a omezit další šíření všemi dostupnými způsoby. V tomto případě může velmi pomoci vytváření nových či udržování již existujících útočišť pro původní druhy organismů. Obnova říčních koryt a okolí, stejně jako ochrana vhodných přirozených habitatů původních druhů může zpomalit šíření nepůvodních druhů, které jsou tím pádem vystaveny větší kompetici o potravu, úkryty apod. a tak je jejich negativní působení zmírňováno. Vzhledem k vytváření nových strategií v „boji“ proti invazním druhům a jejich následnému řešení je přeshraniční spolupráce rovněž velmi důležitá, neboť kupříkladu řeky ani organismy v nich žijící nedbají hranic. Projekt MoBI-aqua tak chce přispět právě v tomto bodě.

I Vy může pomoci:

 • Nevypouštějte nepůvodní druhy organismů do volné přírody: exotické akvarijní a rybniční druhy nepatří do našich vod!
 • Zabraňte přenosu: čistěte své rybářské vybavení, kýble, rybářskou brodící obuv než se přesunete na další vodní plochu.
 • Očistěte loď než se přesunete na jinou vodní plochu.
 • Naučte se poznávat nepůvodní druhy, rozlišit je od původních a dejte o jejich výskytu vědět např. pomocí MoBI-aqua mobilní aplikace.
 • V některých zemích je podle EU nařízení zakázáno po ulovení vrátit nepůvodního druhu zpět na lokalitu s nutností jeho odstranění. Nicméně pokud máte nějaké pochybnosti, zákony na welfare zvířat a zákon o rybářství jsou často nadřazeny těmto EU nařízením – vždy dbejte na místní nařízení a zákony.
 • Úlovky nebo nález živého jedince nepůvodního invazního druhu nesmí být odnesen či zabit bez platné rybářské povolenky k lovu. Například ulovení hlaváči mohou být použiti pro přípravu chutné rybí polévky – recept v záložce „ke stažení“.
 • V neposlední řadě, každý může přispět k ochraně habitatů a biodiverzity a snížení negativního vlivu změny klimatu: Spočítejte si svou ekologickou stopu…