Podmínky použití

Všeobecné

Vlastníkem tohoto webu a webové aplikace je Technická Universita v Drážďanech, Drážďany 01062.

Používáním tohoto webu a webové aplikace souhlasíte s následujícími podmínkami použití. Pokud se zvláštní podmínky pro individuální použití tohoto webu / webové aplikace odchylují od následujících podmínek použití, je na to výslovně poukázáno v příslušném bodě. Tyto podmínky použití platí také v případě, že používáte web / aplikaci nebo její oblasti z jiných webů / webových aplikací.

Obsah

Informace na našem webu jsou navrženy a určeny pro použití v Německu (zejména v Sasku) a v České republice (zejména v okresech Liberec, Ústí n. L. a Karlovy Vary).Obsah tohoto webu / aplikace je vytvářen s maximální péčí. Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu. Nelze převzít žádnou odpovědnost ani záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo použitelnost poskytovaného obsahu. Nejsme zodpovědní za to, že k obsahu lze a může být také přistupováno nebo jej stahovat z míst mimo Německo a Českou republiku. Pokud k obsahu přistupují uživatelé ze zemí mimo Německo a Českou republiku, jsou výhradně zodpovědní za dodržování příslušných vnitrostátních zákonů. Přístup k obsahu ze zemí, ve kterých je tento přístup nelegální, není povolen.

Dostupnost

Používání internetu je na vlastní riziko uživatele. Neneseme odpovědnost za technické selhání internetu nebo přístupu k internetu. Snažíme se nabízet službu co možná nepřerušovaně. Ale i při veškeré náležité péči nelze vyloučit prostoje. Vyhrazujeme si právo webovou aplikaci / aplikaci kdykoli změnit nebo ukončit.

Jako poskytovatel telemediálních služeb zodpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecným zákonem v souladu s oddílem 7 (1) TMG. Podle oddílů 8 až 10 TMG však jako poskytovatel nejsme povinni sledovat přenášený nebo uložený obsah třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití obsahu v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Jakákoli odpovědnost v tomto ohledu však přichází v úvahu až od okamžiku, kdy jsme se dozvěděli o konkrétním právním porušení. Jakmile se o takových porušeních zákona dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme.

Zákaz komerčního využívání

Používání a stahování obsahu našich webových stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční účely. Jakékoli další reprodukce a použití, pokud nejsou upraveny v rámci písemné spolupráce, jsou zakázány a mohou být stíhány podle občanského a trestního práva.

Zejména proto není povoleno stahovat, reprodukovat a / nebo distribuovat web / aplikaci jako celek nebo po částech. Je povoleno nastavit odkaz na náš web / aplikaci, pokud se používá pouze pro křížové odkazy. Vyhrazujeme si právo toto povolení odvolat. Rámování není povoleno.

Duševní vlastnictví

Všechna autorská práva a další práva na ochranu duševního vlastnictví (stejně jako uspořádání a prezentace webové stránky / aplikace) leží na TU Drážďany. Není proto povoleno stahovat, reprodukovat a / nebo distribuovat web zcela nebo zčásti.

Obsah webových stránek / aplikací nebo podkladový softwarový kód nelze bez předchozího písemného souhlasu reprodukovat, upravovat, distribuovat, veřejně reprodukovat jako celek ani po částech ani používat v jakékoli jiné formě. Technické duplikace za účelem procházení jsou povoleny, pokud tato akce neslouží žádným ekonomickým účelům, stejně jako trvalé duplikace pro osobní použití.

Máme práva duševního vlastnictví – například autorská práva na objekty, které jsme zveřejnili a vytvořili na našich webových stránkách, zůstávají pouze na nás. Duplikace a / nebo zpracování a / nebo distribuce a / nebo jakékoli (jiné) použití takových objektů (např. Obrázků, grafiky, designu, zvukových dokumentů, videosekvencí, programů a textů) v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez našeho výslovného souhlasu písemný souhlas. Pokud jsou práva duševního vlastnictví držena třetími stranami, je nutný výslovný písemný souhlas příslušného držitele práv (např. Autora, fotografa, programátora nebo jiného tvůrce).

Pokud jsme obsah na našich webových stránkách nevytvořili sami, jsou dodržována práva duševního vlastnictví třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení práv duševního vlastnictví, požádáme vás, abyste nás o tom odpovídajícím způsobem informovali. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.

Odkazy na jiné webové stránky

Tento web / aplikace může obsahovat odkazy na weby / aplikace třetích stran. Nejsme zodpovědní za obsah webových stránek třetích stran, na které se odkazuje prostřednictvím hypertextových odkazů nebo podobných spojení, protože na takový obsah nemáme žádný vliv. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Zejména odkazy na webové stránky třetích stran neznamenají, že přijmeme obsah za odkazem jako svůj vlastní. Když bylo propojení poprvé vytvořeno, zkontrolovali jsme obsah třetí strany, abychom zjistili, zda by mohl vyvolat občanskoprávní nebo trestní odpovědnost. Obsah však neustále nekontrolujeme, zda neobsahuje změny. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraníme. Neneseme tedy odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a za škody způsobené použitím obsahu za odkazem.

Námitka proti reklamní poště

Tímto vznášíme námitky proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou nevyžádané e-maily.

Ostatní

Pokud části nebo jednotlivé formulace těchto podmínek použití neodpovídají, přestanou nebo zcela neodpovídají aktuálnímu právnímu stavu, zůstávají zbývající části podmínek použití nedotčeny svým obsahem a platností.

Stav podmínek použití

Podmínky používání přizpůsobujeme změněným funkcím nebo změněným právním situacím. Doporučujeme vám proto přečíst si podmínky používání v pravidelných intervalech.

Září 2020