mobi logo

MoBI-aqua je název projektu, jehož hlavní náplní je přeshraniční Monitoring biologických Invazí na ochranu „akvatické“ druhové rozmanitosti

Za podpory Evropské unie se spojily Institut hydrobiologie Technické univerzity Drážďany a Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aby společnými aktivitami na přeshraniční úrovni posílily ochranu akvatické druhové rozmanitosti v povodích řek Labe a Ohře.

Řeka Labe hraje jak v Německu, tak v České republice důležitou roli, a to jak z pohledu vodního hospodářství, tak z hlediska dopravy. Hlavní tok řeky Labe a její přítoky jsou zároveň významnými biotopy mnoha vodních organismů. Ohrožené druhy (např. rak říční, rak kamenáč, vranka obecná) však mají v oblasti česko-saského příhraničí k dispozici už jen velmi málo přirozených útočišť. Kromě toho je Labe jako spolková vodní cesta významnou migrační cestou pro invazní nepůvodní druhy, které mohou původní druhy dále ohrožovat.

Elbe

řeka Labe, horní úsek u Bad Schandau © S. Worischka

Cílem projektu je proto vybudovat přeshraniční síť spolupráce mezi vědci, úřady a veřejností a vyvinout nová řešení a nástroje managementu invazních druhů. Projekt mj. obsahuje

  • společný monitoring ve volné přírodě prováděný oběma výzkumnými institucemi ve spolupráci s českými a saskými rybářskými svazy a úřady
  • genetický výzkum saské a příhraniční české populace vranky obecné – protože vranka obecná (Cottus gobio) patří mezi ohrožené druhy a její výskyt se v regionech velmi snižuje
  • experimenty v umělých kanálech s proudnicí, které mají pomoci lépe pochopit interakci mezi původními a nepůvodními druhy a objasnit ekologické souvislosti
  • intenzivní práci s veřejností, aby se obyvatelstvo o této problematice dozvědělo něco více a aktivní občané měli možnost se zapojit
  • vývoj PWA (mobilní progresivní webová aplikace) k určování a hlášení výskytu invazních nebo původních vodních živočichů.
Cottus gobio

Vranka obecná (Cottus gobio) © S. Worischka

Projektové území zahrnuje celé území Saska a tři kraje na severu Čech, Ústecký, Liberecký a Karlovarský. Projekt je realizován v období říjen 2018 až září 2020.

Elbe

24 h vzorkování řeky Labe © L. Richter

Projektoví partneři

Institut für Hydrobiologie der Technischen Universität Dresden

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Podpora

Projekt je podpořen finančními prostředky Evropské unie.