Jak zacházet s vodními organismy?

Zákony a principy

Výzkum je důležitý. Kdo ale provádí výzkum se zvířaty, nese zcela zvláštní odpovědnost. Nikdo nesmí zvířeti bezdůvodně způsobit bolest, utrpení nebo škodu [1]. Ochrana zvířat byla v roce 2002 také zakotvena do ústavy Spolkové republiky Německo jako jeden ze státních cílů [2]. Zákonné úpravy, zejména zákon na ochranu zvířat, se vztahují na všechna zvířata, jsou tedy platné i pro invazivní nepůvodní druhy.

Invazivní nepůvodní druhy mohou v rámci biologické rozmanitosti původních druhů působit významné škody v ekosystémech a dokonce i v hospodářství. V rámci managementu invazivních nepůvodních druhů se často diskutuje o takzvaných příkazech k odběru. Z důvodu zajištění ochrany zvířat a předcházení jejich utrpení jsou ale zákonně upraveny také způsoby jejich odchytu a usmrcení [3]. Z tohoto důvodu různí zúčastnění aktéři zpracovávají individuální řešení konkrétních případů. Příkladem je odběr invazivních zástupců korýšů v Berlíně: po dobu několika let se zdánlivě nepozorovaně v berlínské zoologické zahradě a v dalších berlínských rybnících a jezerech rozmnožoval rak červený, až byla jeho populace tak velká, že si její zástupci museli začít hledat nové vodní plochy a roku 2017 byl obyvateli v okolí ZOO zachycen jejich přechod po souši s cílem vyhledat si nová místa k životu. Od roku 2018 má tedy jeden rybář povolení k odbornému odlovu z vodních ploch v parcích [4]. A raci mohou být použiti v gastronomii.

V členských státech Evropské unie platí obecně zákony, směrnice a nařízení EU, které jsou v Německu implementovány do odpovídajících spolkových zákonů a popř. jsou dále definovány nebo i zpřísněny. Za uvádění zákonů do praxe jsou v Německu většinou zodpovědné jednotlivé spolkové země, které následně vydávají prováděcí zákony, což je i případ Svobodného státu Sasko [5]. Jelikož jsou znění zákonů často formulována spíše obecně, mohou se konkrétní právní úpravy mezi jednotlivými spolkovými zeměmi částečně lišit. Proto je vždy doporučováno se s příslušnými platnými zákonnými opatřeními vždy dopředu seznámit a v případě nezodpovězených otázek se obrátit na konkrétní příslušný úřad.

Tipy pro „amatérské výzkumníky občanské vědy“ (Citizen Science)

 • Bez rybářského lístku a povolenky k lovu (v Sasku: [6]) není možné rybařit a lovit ryby a raky.

  Jak lze získat rybářský lístek? V Sasku:
  https://www.landwirtschaft.sachsen.de/fischereischein-lehrgang-pruefung-13665.html

  Povolenky k lovu vydává majitel práv nebo pachtýř příslušného rybářského revíru.

 • Pozor na račí mor! Ve vodách s možným výskytem raků jste při přechodu od jedné vodní plochy ke druhé povinni vhodnými přípravky své holínky, brodící holínky, rybářský prut, podběrák, nádoby a ostatní vybavení vydezinfikovat nebo svou rybářskou výbavu vyměnit. K dezinfekci mohou být použity prostředky jako např. chlornan sodný, peroxid vodíku nebo kyselina peroctová, ale také můžete svou výbavu kompletně vyčistit a nechat zcela vysušit, a to po dobu min. 24 h při min. 25 °C, protože tyto podmínky mohou původce račího moru umrtvit. Viz např. informace.
 • S živými zvířaty zacházejte opatrně! Tzn., držte je v kbelíku s vodou nebo v pozorovací dóze s lupou pouze po dobu nezbytně nutnou pro jejich určení, eventuálně pořízení snímků a poté je na stejném místě vypusťte zpět.
 • Bezobratlé organismy, patřící k makrozoobentosu nebo zooplanktonu, jsou planktonní živočichové důležití pro vodní ekosystémy. Nesmí se jen tak sbírat a odebírat, pro jejich odběr je nutné mít povolení (v Sasku: [6]).
 • Vhodné vybavení pro odběr makrozoobentosu: kuchyňské síto, měkká pinzeta z pružinové oceli, pozorovací dóza s lupou nebo bílá miska k vyvolávání fotografií.
 • Vedle opatrného zacházení se zvířaty musí být chráněna i příroda jako taková! Proto by se měl člověk dle možností vždy pohybovat po vyznačených cestách a řídit se odpovídajícími předpisy a nařízeními – např. v ochranných pásmech vodních zdrojů nebo v přírodních rezervacích. To samé samozřejmě platí i v případě vstupu na soukromé pozemky/k vodním plochám v soukromém vlastnictví.

© S. Worischka

© S. Worischka

[1] Saský zákon na ochranu zvířat – TierSchG §1

http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/TierSchG.pdf

Plná citace: Zákon na ochranu zvířat ve znění vyhlášky z 18. května 2006 (spolková sbírka zákonů část I, BGBl. I, str. 1206, 1313), který byl naposledy změněn článkem 280 nařízení z 19. června 2020 (BGBl. I str. 1328)

[2] Ústava Spolkové republiky Německo, čl. 20a

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20a.html

[3] TierSchG §4, §4a, §4b

http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/TierSchG.pdf

[4] Nařízení o ochraně zvířat při usmrcování – TierSchlV, nařízení Rady ES č. 1099/2009

https://www.gesetze-im-internet.de/tierschlv_2013/TierSchlV.pdf

Plná citace: Nařízení o ochraně zvířat při usmrcování z 20. prosince 2012 (BGBl. I str. 2982)

[5] Saský prováděcí zákon k zákonu na ochranu zvířat a k dalším právním předpisům týkajících se ochrany zvířat (SächsAGTierSchG)

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/3024-SaechsAGTierSchG

Plná citace: Saský prováděcí zákon k zákonu na ochranu zvířat a k dalším právním předpisům týkajících se ochrany zvířat z 6. ledna 2004 (SächsGVBl. str. 1), který byl naposledy změněn článkem 44 zákona z 27. ledna 2012 (SächsGVBl. str. 130)

[6] Saský rybářský zákon (zákon o rybářství na území Svobodného státu Sasko) – SächsFischG §19, 20

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/9553-Saechsisches-Fischereigesetz

Plná citace: Saský rybářský zákon z 9. července 2007 (SächsGVBl. str. 310), který byl naposledy změněn zákonem z 29. dubna 2012 (SächsGVBl. str. 254)